No residential or lifestyle property for Burbush Road, Te Kowhai, Hamilton City